Obowiązki właścicieli nieruchomości

W ubiegłym miesiącu wszedł w życie, uchwalony przez Radę Miasta, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Włocławek. Zastąpił dotychczasowe przepisy lokalne wprowadzając pewne zmiany na bazie dotychczasowych doświadczeń. Z regulaminem powinni zapoznać się szczególnie właściciele włocławskich nieruchomości oraz posiadacze zwierząt, ponieważ to właśnie ich najbardziej dotyczy.

Przywilej obarczony obowiązkami...

Z prawa własności wynikają określone obowiązki społeczne - takie stanowisko wyraził kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny. Badał on zgodność ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z Konstytucją. Osoby posiadające nieruchomość muszą brać pod uwagę, że zarówno ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i przepisy lokalne nakładają na nich szereg obowiązków porządkowych.


Trzeba sprzątać...

Ustawa oraz uchwała Rady Miasta Włocławek w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Włocławek stanowią, że właściciele nieruchomości mają obowiązek sprzątania własnych posesji oraz przyległego chodnika. Czystość wymagana jest nie tylko na podwórzu i chodniku, ale również w klatkach schodowych, korytarzach oraz ustępach przeznaczonych dla lokatorów do użytku wspólnego. Jeszcze kilkanaście lat temu właściciele nieruchomości byli zobowiązani sprzątać nie tylko przyległy chodnik, ale również połowę jezdni. W obecnych czasach intensywnego rozwoju komunikacji samochodowej rozwiązanie to mogłoby ich narażać na niebezpieczeństwo. Aktualnie obowiązek utrzymania czystości na drodze dotyczy tylko chodnika, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój pojazdów samochodowych. W okres zimowym dochodzi obowiązek oczyszczenia chodnika z lodu, śniegu oraz błota śniegowego. W przypadku wystąpienia gołoledzi należy chodnik uszorstnić poprzez posypanie środkami nie zawierającymi składników chemicznych.


Śmieci do pojemników...

Właściciele muszą również zadbać o właściwe zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów i gromadzić je w odpowiednich pojemnikach. Zgromadzone odpadki muszą zostać wywiezione na wysypisko odpadów komunalnych. Zajmować się tym jednak mogą wyłącznie koncesjonowane firmy. Przepisy nakazują zatem aby właściciel nieruchomości podpisał umowę z taką firmą i korzystał z jej usług. Nie można we własnym zakresie odwozić śmieci na wysypiska. Zabronione jest również podrzucanie odpadków do pojemników dalszych lub bliższych sąsiadów. Odpadów nie wolno "udeptywać", czyli zagęszczać w pojemnikach. Nie wolno ich także spalać ani wrzucać do koszy ulicznych.


Odpady trzeba wstępnie segregować...

W trosce o stan środowiska naturalnego od dobrych kilku lat w naszym mieście wdrażana była dualna zbiórka odpadów komunalnych. Każdy ma obowiązek wstępnie segregować odpadki na frakcję mokrą i suchą. Odpadki biologiczne można przerobić na kompost zaś suche poddać dalszej selekcji celem odzyskania materiałów nadających się do recyklingu. Ten drugi etap nie jest już zadaniem mieszkańców, lecz pracowników zatrudnionych na wysypisku odpadów.


Nie każdy pojemnik jest dobry...

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Włocławek stanowi, że zbierać odpady możemy tylko w pojemnikach spełniających określone wymogi. Przede wszystkim muszą to być urządzenia zamykane i wykonane z blachy ocynkowanej lub z tworzyw sztucznych. Wielkość pojemników też nie jest obojętna. Dopuszcza się następujące normatywy - 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l. Regulamin dopuszcza możliwość zbierania odpadów zielonych (roślinnych) w workach foliowych oznaczonych logo firmy wywozowej.


Pojemniki nie dla ozdoby...

Odpady trzeba gromadzić w pojemnikach a następnie je wywozić. Właściciele i administratorzy nieruchomości muszą się liczyć z normatywami ustanowionymi w Regulaminie. Określa on szczegółowo i ściśle ile minimum pojemników powinniśmy wstawić i jak często zlecać wywóz. Uzależnione jest to od ilości osób zameldowanych w budynku bądź zatrudnionych w zakładzie pracy. W przypadku lokali gastronomicznych wyznacznikiem jest liczba miejsc przeznaczonych do konsumpcji zaś rodzinne ogrody działkowe powinny stosować przelicznik uzależniony od liczby ogródków. Jeśli chcemy mieć mniej pojemników na posesji to musimy zwiększyć częstotliwość ich opróżniania. Pojemniki powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Jest to szczególnie istotne w przypadku pojemników na odpady mokre, biologiczne.


Szambo szczelne i nie wszędzie...

Tylko tam gdzie nie istnieje kanalizacja miejska właściciel ma obowiązek gromadzić ścieki w szambach, czyli w zbiornikach bezodpływowych. Szambo powinien zlikwidować, gdy w okolicy zostanie wybudowana kanalizacja miejska. Ma wówczas obowiązek podłączania do niej własnej nieruchomości. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach. Szamba powinny być opróżniane z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną. Ustaleń dokonuje przedsiębiorca, któremu zlecamy wywozy. Właściciele powinni wymagać od firmy wywozowej wystawiania rachunków z wykonanej usługi, gdyż za ich brak ukarany będzie właściciel nieruchomości. Ma on bowiem obowiązek okazać rachunki gdy z kontrolą przyjdą strażnicy miejscy.


Psie wymogi...

Posiadając psa lub inne zwierzę domowe musimy być świadomi ciążących na nas obowiązków. Regulamin wylicza, że musimy wyeliminować wszelkie uciążliwości dla innych mieszkańców. Przede wszystkim zwierzaka trzeba tak zabezpieczyć, aby nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi i innych zwierząt. Psa musimy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. Możemy go wypuścić luzem tylko na terenach niezabudowanych i niezagospodarowanych. Pies musi mieć jednak założony kaganiec na pysk zaś opiekun musi sprawować nad nim pełną kontrolę. Wymogi te nie dotyczą psów znajdujących się na szczelnie ogrodzonej posesji prywatnej lub na terenie zakładu pracy o ile nie są one udostępnione do użytku publicznego. Jeżeli pies należy do rasy uznawanej za agresywną lub obronną powinniśmy umieścić na ogrodzeniu tablicę ostrzegawczą z napisem "UWAGA! ZŁY PIES". Pies powinien być poddawany rokrocznie obowiązkowemu, ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Trzeba również zwierzaka zarejestrować w Urzędzie Miasta oraz opłacić należny podatek od jego posiadania. Czworonoga musimy także oznakować w jeden z trzech możliwych sposobów (czip, znaczek, tatuaż). Należy również pamiętać o obowiązku sprzątania odchodów po czworonożnym przyjacielu i niedopuszczeniu do zakłócania spoczynku nocnego przez szczekającego psa.


Zwierzęta gospodarskie na cenzurowanym...

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta dopuszcza możliwość hodowli niektórych zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych spod produkcji rolnej jednak pod pewnymi warunkami. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia. We Włocławku poza terenami zabudowanymi wyłącznie budynkami wielorodzinnymi oraz poza strefą ochrony konserwatorskiej można hodować drób (do 30 szt), gołębie (do 20 szt.), króliki (1 samiec i dwie samice wraz z młodzieżą od tych samic), trzodę chlewną (do 2 szt.), konie (do 2 szt.), bydło (1 szt.), kozy i owce (do 2 szt.). Członkowie Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych mogą mieć większą liczbę tych ptaków. Na terenie miasta nie wolno hodować mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca musi pamiętać, że w mieście trzymanie zwierząt gospodarskich musi się wiązać ze szczególnymi zabezpieczeniami sanitarnymi i porządkowymi. Tutaj regulamin szczegółowo wskazuje, jakie powinny być odległości pomieszczeń dla zwierząt od granicy sąsiedniej nieruchomości oraz pobliskiej drogi. Mocny nacisk jest położony na konieczność zapewnienia czystości miejsca hodowli i najbliższej okolicy.


Deratyzacja obowiązkowa...

Ze szczurami i myszami trzeba walczyć na bieżąco zaś dwa razy do roku w sposób szczególny. W miesiącach marzec-kwiecień oraz wrzesień-październik we wszystkich nieruchomościach muszą pojawić się trutki na gryzonie, o czym powinni zostać ostrzeżeni mieszkańcy posesji wielolokalowych. Regulamin wskazuje, że w sposób szczególny deratyzacją powinniśmy objąć węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny, przyłącza kanalizacyjne i kolektory sanitarne. Do deratyzacji można używać tylko atestowanych preparatów o wysokiej skuteczności a jednocześnie o niskiej toksyczności dla środowiska naturalnego. Szczegółowe terminy ogólnomiejskich akcji deratyzacyjnych podaje do publicznej wiadomości Prezydenta miasta.


Na straży wykonania obowiązków porządkowych...

Niedopełnienie regulaminowych obowiązków utrzymania czystości i porządku na terenach włocławskich nieruchomościach stanowi wykroczenie, za które może być nałożony mandat karny nawet do 500 złotych lub skierowany wniosek o ukaranie do sądu, gdzie wysokość kary może być dziesięciokrotnie większa. Nad utrzymaniem czystości w mieście czuwają strażnicy miejscy. Do końca maja skontrolowali ponad 1000 posesji. Ujawnili prawie 300 niedociągnięć, za które posypały się pouczenia i mandaty. Obecnie municypalni w sposób szczególny kontrolują szamba oraz zasady prowadzenia dualnej zbiórki odpadów komunalnych.
(NS)
1 komentarz

Adam

Na wsiach mieszkancy placa podwojnie za wywoz nieczystosci. Utrzaymuja z wlasnych podatkow urzad komunalny gminny i kierownictwo pobierajace niezle pensyjki i ten sam zaklad komunalny pobiera jeszcze zawyzone oplaty za wywoz nieczystosci. A przeciez to powinno odbywac sie w rqamach podatkow. Wybieraja z szamb ale gmina wyznaczyla wyzsze jeny anizeli prywatne przedsiebiorstwa. Pencje kacykow gminnych i radnych sa zbyt wysokie. Rozboj w bialy dzien.Podatnicy nie maja zadnego prawa tylko musza placic. Powrocil system feudalny.

0 0
ID:30698


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA