Wybory uzupełniające ławników

W związku z wystąpieniem Sądu Okręgowego we Włocławku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających, Rada Miasta Włocławek informuje, iż do dnia 7 stycznia 2008 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów.

Wzory karty zgłoszeń dostępne są w Biurze Rady Miasta w pokojach 20, 21, 22, jak również za pośrednictwem Internetu, na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości : www.ms.gov.pl (w dziale formularze). Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje zawodowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Prawo zgłoszenia kandydatów posiada również co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Miasto Włocławek. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Natomiast kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy mogą zgłosić związki zawodowe i organizacje pracodawców.
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć: 3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych; informację , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Ławnikiem może zostać ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, nie przekroczył 70 lat, jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku, jest zdolny , ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokacji i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Rozpocznij dyskusję!


Znam i akceptuję regulamin portalu

Polityka

Pogrzeb praw kobiet. Protest przed biurem poselskim PiS

Protesty na ulicach polskich miast, to konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego,..

Radni PiS o wnioskach do budżetu miasta na 2021 rok

28 września radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Radni Lewicy apelują do biskupa A. Wiesława Meringa

Dziś pod Pałacem Biskupim radni Lewicy zorganizowali konferencję prasową, podczas..

Prezydent Włocławka:"Dyskutujmy, ale nie obrażajmy się”

Dzisiaj w ratuszu odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Włocławka..

Wybory 2020. Wyniki PKW z ponad 99 procent obwodów

W niedzielę 12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Największe..

Dziennikarstwo obywatelskie

Drażliwy temat reparacji a opcja berlińska

Nowoczesna i Platforma Obywatelska dość histerycznie oskarża szeregowego posła..

Rewitalizacja Starego Miasta

Stała się ostatnio modna rewitalizacja we Włocławku. Temat niewątpliwie ciekawy...

Koszykówka dla najmłodszych

Poniedziałek, pogoda nie rozpieszcza, pod Halą Mistrzów typowy dla meczowego dnia..

Pomóż Martynce stanąć na nóżki

Martynka ma 4,5 roku, urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną - zespołem..

Polska moich marzeń cz.6

Nadszedł kres moich marzeń. Kampania wyborcza czyli niecodzienny festiwal obietnic,..

WOLNE MEDIA